3 เมษายน 2554

พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ได้ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554
โดยบัญชีเงินเดือนครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว รับ 7,940 บาท และบัญชีเงินเดือนครู ขั้นสูง รับ 66,480 บาท


23 มกราคม 2554

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ดาวน์โหลดที่นี่..
http://202.143.147.226/e-office/DocFile/20110123/File2938.2061.pdf

7 กุมภาพันธ์ 2553

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

.............................
กรอบแนวคิด

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือ การบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)

อ่านต่อ......

http://www.kroobannok.com/news_file/p91619720814.pdf

23 สิงหาคม 2552

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้
1.1 ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
1.2 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
1.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
2. โรงเรียนทั่วไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้
2.1 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2.2 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
2.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

สถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทำสิ่งต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาตามคำสั่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ http://korat7.brinkster.net/porbandit/kan52_4.pdf และกระทรวงศึกษาธิการจะทะยอย
ส่งเอกสารเป็นรูปเล่มให้สถานศึกษาที่ต้องใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือนมกราคม
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

1.1 ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

1.2 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

1.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน


2. โรงเรียนทั่วไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

2.1 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2.2 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

2.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

สถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทำสิ่งต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.curriculum51.net และกระทรวงศึกษาธิการจะทะยอยส่งเอกสารเป็นรูปเล่มให้สถานศึกษาที่ต้องใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือนมกราคม

22 สิงหาคม 2552

พันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ: ผลการปฏิบัติปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา


ผลการปฏิบัติปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลขอเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อ – สกุล    นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ
 เกิดวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2501   อายุ 51 ปี  อายุราชการ 17 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านม่วงเหนือ เลขที่ 4 หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย  จ. นครราชสีมา

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
กรม / ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาโท  วิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การเป็นผู้มีวินัย

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในความรับผิดชอบ ตามภารกิจและหน้าที่ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ อย่างเต็มความสามารถและประพฤติปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาเวลา การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้กับทางราชการ วินัยการใช้จ่ายเงิน อดออม รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และให้คำปรึกษางานด้านต่าง ๆ แก่เพื่อนร่วมงานและสายครูผู้สอน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม และรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้าพเจ้าได้ประพฤติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทะศาสนา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การให้ความยุติธรรมแก่ผู้ร่วมงาน ให้ความไว้วางใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รักษาเวลา มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการทำงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมโรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกันและกัน แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกตามระเบียบข้อตกลง ใช้วาจาสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นและเต็มความสามารถ

การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

การดำรงชีวิตในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา ใช้ชีวิตในการปฏิบัติราชการกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ราชการหรือปัญหาส่วนตัว ที่ผู้ร่วมงานนำมาปรึกษา ให้โอกาส ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนความรักความสามัคคีแก่ผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือสังคมและ เข้าร่วมพบปะพูดคุยหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนตลอดจนเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ตามโอกาสอันควรอย่างสม่ำเสมอ และดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลานของตน ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การดำรงชีวิตในหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็นตัวอย่างในการประพฤติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการประหยัดอดออม การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล การประกอบอาชีพสุจริตเป็นตัวอย่างให้แก่ลูก ๆ หรือคนในครอบครัว

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนครูในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันและให้นำมาใช้พัฒนาสถานศึกษา ครูผู้ร่วมงานและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมยอมรับ ยึดมั่นอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและถือว่าครูเป็นแม่พิมพ์เป็นเป้าหลอมที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี และมีภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียน มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ การพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล นครราชสีมา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาหรือระบบงานในสถานศึกษา และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อที่ทันสมัยต่าง ๆ มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กให้ก้าวทันตามกระแสโลกแห่งการเรียนรู้และสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนโดยเสมอภาค สร้างความเป็นมิตร เป็นที่พึ่งและไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ตอบสนองข้อเสนอแนะและความต้องการของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาและความต้องการ และตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาโรงเรียน บริจาคทรัพย์สิน ให้ความร่วมมือและสร้างความตระหนักให้กับเรียนให้เกิดความหวงแหนและภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบวชนาค งานแต่งงาน งานประเพณีแห่ กัญหาชาลี ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และพิธีกรรมทางศาสนาวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ


ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ชาย – หญิง รวมทั้งสิ้น 85 คน ข้าราชการครู 6 คน และพนักงานบริการ 1 คน

การบริหารสถานศึกษา

การบริหารโรงเรียนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ซึ่งผ่านการวิจัย การตรวจสอบ และถูกนำไปใช้อย่างได้ผลมาแล้ว มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการ และแนวคิด ของ SBM ( School Based Management ) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาเป็นแนวทางในการบริหารงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผสมผสานทฤษฎี กับการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้


1.การบริหารงานวิชาการ

งานวิชาการถือว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่ง เพราะเป็นตัวที่บ่งบอกประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตรงตามความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนและชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน นักเรียนและชุมชนโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

-จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

-ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-จัดให้มีการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย การใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การจัดระบบการนิเทศงานโครงการ และการนิเทศการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีการจัดระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง การกรอกแบบรายงานการประเมินผลแต่ละช่วงชั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการวัดและประเมินผล สอดรับกับมาตรฐานการศึกษา

-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน

-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแข่งขันวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ

-ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

-จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในช่วงเช้า บ่ายและหลังเลิกเรียน

-จัดให้มีห้องสมุดของโรงเรียนและมุมหนังสือประจำห้องเรียน

-ดำเนินการคัดกรองเด็กและจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน

-การเยี่ยมชั้นเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะนิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบันทึกไว้ในสมุดเยี่ยมชั้นเรียน

-ส่งเสริมความรู้บุคลากรทางด้านวิชาการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ2.การบริหารงานงบประมาณ การเงิน

การบริหารงานด้านงบประมาณก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของโรงเรียน การที่จะทำให้กระบวนการบริหารงานสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนวางไว้หรือทำให้โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ดำเนินไปตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนด จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

-ดำเนินการวางแผนการบริหารงานงบประมาณ การจัดหาและการใช้งบประมาณ การตรวจสอบการใช้งบประมาณ

-การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน การติดตามตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้เน้นไปที่จัดระบบควบคุมภายในโรงเรียนเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องประหยัด มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดและทันตามกำหนดเวลา ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

3.การบริหารงานบุคคล

โรงเรียนจะมีความเจริญก้าวหน้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียน มีอาคารเรียนที่สวยงดงาม แหล่งเรียนรู้เยอะแยะมากมาย หลักสูตรแบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ดีมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมาย หากบุคลากรขาดศักยภาพ ขาดความตั้งใจ ขาดการฝักใฝ่สนใจหาประสบการณ์ หรือความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนที่จะมีศักยภาพในการดึงเอาสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน ในชุมชน มาใช้ในการบริหารจัดการหรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนตามความต้องการของนักเรียน ชุมชนและโรงเรียน ได้อย่างสูงสุด ดังนั้น การบริหารงานบุคคลจึงจำเป็นจะต้องให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

-จัดทำแผนภูมิการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม กับสภาพของโรงเรียน

-มอบหมายภารกิจให้กับบุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

-ควบคุมดูแลบุคลากรอย่างยุติธรรมและให้ความเสมอภาคอย่างทั่วถึง

-ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การสนับสนุนในการทำวิทยฐานะ หรือการส่งเข้าแข่งขันด้านต่าง ๆ ฯลฯ

-ส่งเสริม ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและความต้องการของครู

-ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเอกสาร วารสารต่าง ๆ หรือศึกษาข้อมูลหรืองานต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง นักเรียนและโรงเรียน จากสื่อที่ทันสมัย เช่น Internet และให้เห็นความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

-ประพฤติตนเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

-รักษาระเบียบวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

-จัดระบบการทำงานเป็นทีมและให้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง

-ประพฤติปฏิบัติตนในการปกครองบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรมและหลักพรหมวิหาร

-ส่งเสริมขวัญกำลังใจตามโอกาสอันสมควร

การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจนทำให้ มีความก้าวหน้า และมีสมรรถภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น งานบังเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงสุด

4.การบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนได้กำหนดแนวดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางราชการ โดยกำหนดให้มีครูทำหน้าที่งานสารบัญของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ตามกรอบงานบริหารทั่วไปไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ประสานงานกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการชุมชน ด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่และยังได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

-การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-การส่งเสริมความมีระเบียบวินัย

-การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

-การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

-การส่งเสริมมารยาทไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิงอนุรักษ์

-การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ

-การจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

-การดูแลด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดร่มรื่นในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษา ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

-การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินงาน

-การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

-จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

-มีการกำหนดมาตรการ การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการตามระเบียบของทางราชการทั้งกลางวันและกลางคืน

ผลงานที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา

จากการบริหารจัดการที่ได้ดำเนินงานในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการมีผลงานที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาดังต่อไปนี้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ยังมีผลการแข่งขันทางวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ในระดับเหรียญทอง เช่น ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันการเขียนคำคล้องจอง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ของศูนย์เครือข่ายที่ 6 และเข้าไปแข่งขันในระดับเจตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ของศูนย์เครือข่าย ฯ ที่ 6

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550
จากผลการทดสอบ 0-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 นั้น จากการเปรียบเทียบผลการสอบในศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 6 จากจำนวน 22 โรงเรียน นั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม อยู่ในลำดับที่ 11 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

ผลที่เกิดกับครู และบุคลากรทางการศึกษา

จากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความขยันมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง รู้จักนำกลยุทธ์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ตลอดทั้งการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง มีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างกัลยาณมิตร จากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อคณะครู ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

ผลที่เกิดกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

จากการเข้าร่วมกิจกรรม และด้านอื่น ๆ กับชุมชน ทำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรักและศรัทธาในตัวครู และโรงเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดหรือทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริจาคแรงงาน สิ่งของ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามศรัทธา การอยู่เวรยามร่วมกับคณะครู เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปกครองยังยินดีให้ความร่วมมือ กำกับ ติดตาม ดูแล และรายงานพฤติกรรมนักเรียน ช่วยเหลือทางโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

ทำให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และยังได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลขุย ต่อเนื่อง 2 ปี ได้แก่ ปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550และโครงการจัดหาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2551

ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา

จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนมีการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นประจักษ์ โดยประเมินจาก 1). ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2). ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 3).ด้านการดำรงชีวิตในสังคม ประเมินจาก การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียน และผลการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น การมีรายได้เสริมระหว่างเรียน และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข                             ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง และเป็นความจริง                               (ลงชื่อ).....................................................

                                             ( นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ )

                     ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

                                         วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552